Puunkasvua hidastavien tekijöiden hallintaa

Kunnostus­ojitus on taloudel­lisesti järkevää

Suometsien hoitamisen tavoitteena on vaikuttaa olo­suhteisiin, jotka ilman puuttumista rajoittavat puun kasvua ja metsän parasta mahdollista kehittymistä. Tyypillisesti kasvua estävät olo­suhteet tarkoittavat liian kosteaa tai ravinne­köyhää elin­ympäristöä. Luottopuu suunnittelee ja toteuttaa pieniä ja suuria ojitus­hankkeita sekä metsän terveys­lannoitus­hankkeita.

Metsäojat kaipaavat kunnostusta tyypillisesti 20-30 vuoden jälkeen ojittamisesta. Ojitus­tarve aiheutuu ojan tukkeutumisesta ja siitä seuraavasta ojan kuivatus­tehon heikkenemisestä. Kun pohja­veden pinta pääsee nousemaan, puuston kasvu heikkenee, vaikka metsässä ei näkyisikään pinta­vesien seisomista. Usein kunnostus­ojitus tehdään harvennus­hakkuun jälkeen, ja toimen­piteellä varmistetaan metsän tuottavuus myös jatkossa. Kainuussa ojituksen aikaansaama puuston kasvun lisäys on keskimäärin 1-3 m3 hehtaaria kohden vuodessa.

Ammattilainen avuksi hankkeeseen

Ojitus­hankkeet suunnitellaan joko yhdelle maan­omistajalle tai useamman maan­omistajan yhteis­hankkeena. Hankkeisiin on saatavissa julkista tukea niin, että valtion tuella rahoitetaan 60% hankkeen suunnittelusta sekä lupa­kustannuksista. Myös toteutukseen on mahdollista saada 60% tuki.

Luottopuu toteuttaa ojitus­hankkeita kokonais­palveluna, johon sisältyy hankkeen suunnittelu, tuki­rahoituksen hakeminen, maasto­suunnittelu ja ojituksen toteutus sekä hankkeen loppu­maksatuksen hakeminen.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme Pentti Heikkiseen.