luotettavaa puukauppaa

Luottopuu on paikallinen, luotettava puukauppa­kumppani lähialueen metsän­omistajille

Luottopuu ostaa puuta pysty­kaupoilla pää­sääntöisesti yksityisiltä metsän­omistajilta Kuhmosta, Sotkamosta, Kajaanista, Hyryn­salmelta ja Risti­järveltä. Puukauppa Luottopuun kanssa tarkoittaa metsän­omistajalle aina mahdollisuutta valita hänen tarpeisiinsa paras mahdollinen hakkuutapa. Näin jokainen metsän­omistaja voi vaikuttaa omien mieltymystensä mukaan siihen, korostaako hän omassa metsässään parasta mahdollista tuottoa, virkistys­arvoja vai jotakin muuta.

Luottopuu välittää puuta kumppaneilleen kuudessa eri puutavara­lajissa, jotka ovat kuitu, parru, pikku­tukki, tukki, sorvi­tukki ja pylväs. Lisäksi metsän­omistajilta ostetaan yli­suurta, saha­teollisuuteen liian järeää puuta yrityksen oman hirsi­rakentamisen sekä sahaus­toiminnan tarpeisiin. Näin metsän­omistaja saavuttaa puu­kaupassa parhaan mahdollisen taloudellisen tuloksen.

Kuinka puukauppa tehdään?

Luottopuu ostaa puuta ensi­sijaisesti pysty­kaupoilla. Se tarkoittaa sitä, että osto­hintoihin sisältyy puun­hankinta kokonaisuu­dessaan eli myös suunnittelu- ja korjuu­kuluineen. Mahdolliset yli­määräiset kulut, kuten juuri­käävän torjunnan kustannus, ilmoitetaan poikkeuksetta puukauppa­sopimuksessa.

Puukaupan vaiheet yhteistyössä Luottopuun kanssa

 Metsän­omistajaLuottopuu Oy
Tarjouksen pyytäminen 
Leimikon tarkastaminen, hakkuu­olo­suhteiden ja kuljetus­mahdollisuuksien arviointi 
Tarjouksen tekeminen ja hyväksyminen
Sopimuksen alle­kirjoittaminen
Metsätilan liittäminen PEFC-sertifiointiin* 
Metsän­käyttö­ilmoituksen tekeminen 
Leimikon suunnittelu ja toiveiden kirjaaminenvalinnainen
Puunkorjuu 
Korjuun tarkkaileminen ja ohjaaminen 
Puutavaran kuljetus 
Loppumittaus ja tilitys 
Jatkotoimien, kuten metsän uudistamisen suunnittelu

Toinen tapa myydä puuta on hankinta­kauppa, jolloin metsän­omistaja hakkaa ja kuljettaa puutavaran omana työnään tien varteen. Puu ostetaan tässä tapauksessa tien­varsi­hinnalla, joka on pysty­kauppa­hintaa korkeampi.

Luottopuu Oy ostaa ja myy PEFC-sertifioitua puuta

Luottopuu Oy on Kestävän Metsä­talouden Yhdistys ry:n PEFC-sertifiointi­rekisterin yllä­pitäjä, minkä seurauksena jokaiselle Luottopuun puukauppa-asiakkaalle ehdotetaan maksutonta liittymistä sertifikaattiin.

PEFC edistää eko­logisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsä­taloutta. Ekologinen kestävyys tarkoittaa, että metsälle luonteen­omaisten elin­ympäristöjen ja luonto­tyyppien säilyminen ja lajien elin­mahdollisuudet turvataan. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa, että metsässä työskentelevien työehdot ja työkyky, alkuperäis­kansojen oikeudet, metsien kulttuuri­arvot, metsissä liikkuminen ja lyhyt­aikainen leiriytyminen sekä marjojen ja sienten keräily turvataan. Taloudellinen kestävyys tarkoittaa, että toiminta on kannattavaa kaikille tuotanto­ketjussa mukana oleville tahoille.

Tavoitteena kumppanuus kokonais­valtaisessa metsä­omaisuuden hoidossa

Metsä kasvaa ja muuttuu kasvaessaan, minkä vuoksi metsän­omistaminen on kokonaisuus erilaisia työ­vaiheita. Luottopuu tarjoaa asiakkailleen kokonais­palvelua olemalla kumppani, jonka kanssa metsän­omistaja voi toteuttaa kaikki metsään liittyvät toimen­piteet pitkä­jänteisesti suunniteltuna ja johdon­mukaisesti toteutettuna. Palvelu­kokonaisuuden kuuluvat äestykset ja koneelliset kylvöt, istutukset sekä taimikon­hoidot, ennakko­raivaukset, kemera-asioiden hoito, metsien suojelu­hakemukset sekä tiestön kunnossa­pitoon ja suometsän hoitoon liittyvät hankkeet.

Tutustu liittyviin palveluihin

Metsän hakkuut ovat vain yksi osa metsäomaisuuden hoitamista. Tarjoamme palvelut myös muuhun metsäomaisuutesi hoitoon.